Stadgar för Judiska Vänföreningen

ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN 2019-05-09

Ändamål
Judiska Vänföreningen är en ideell och politiskt obunden förening vars ändamål är att i det svenska samhället sprida kunskap om, och förståelse för judiskt liv och kultur, samt den judiska religionen; samt att bidra till öppenhet och förståelse mellan olika kulturer i Sverige.

Medlemskap
Medlemskap i föreningen beviljas av föreningens styrelse.Till hedersmedlem kan föreningsstämman kalla därtill särskilt förtjänt person. Hedersmedlemmen erlägger ingen avgift till föreningen.

Uteslutning
Medlem som uppenbart motverkar föreningens ändamål, eller som resterar med avgift till föreningen för avsevärd tid, kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Avgift
Föreningens styrelse beslutar årligen om den avgift som medlemmarna har att erlägga till föreningen.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före maj månads utgång. Kallelse till föreningsstämma ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar i förväg.

Motioner till ordinarie föreningsstämma ska vara föreningsstyrelsen tillhanda före februari månads utgång. Motionerna, liksom styrelsens yttrande häröver, skall bifogas kallelsen till föreningsstämman.

Extra föreningsstämma hålls när föreningsstyrelsen så beslutar, eller minst en fjärdedel av medlemmarna för angiver ärende det påkallar. Föreningsstyrelsen skall ofördröjligen kalla till sådan extra föreningsstämma som medlemmar påkallat i enlighet med dessa stadgar.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Ingen får genom fullmakt utöva rösträtt för mer än en röstberättigad. Beslut fattas med enkel majoritet utom vid ändring av stadgar.

Ärenden vid ordinarie föreningsstämman

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av ordförande för föreningsstämman.
3. Val av sekreterare för föreningsstämman.
4. Val av justeringsperson(er) – tillika rösträknare – för föreningsstämman. 
5. Upprättande av röstlängd för föreningsstämman. 
6. Fråga om föreningsstämman blivit i behörig ordning kallad. 
7. Fastställande av dagordning för föreningsstämman.
8. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
9. Revisorernas berättelse.
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fastställande av avgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår. 
13. Frågan om antalet ordinarie styrelseledamöter under tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 
14. Val av ordinarie styrelseledamöter.
15. Frågan om antalet styrelsesuppleanter under tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 
16. Val av styrelsesuppleanter.
17. Val av revisor och revisorssuppleant.
18. Val av valberedning
19. Motioner 
20. Övriga frågor
21. Avslutning

Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ordinarie ledamöter. Antalet ordinarie ledamöter fastställs av föreningsstämman fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Antalet suppleanter fastställs av föreningsstämman fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Antalet suppleanter behöver inte vara detsamma som antalet ordinarie ledamöter.

Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsför då närvarande ledamöter överstiger hälften av antalet ordinarie ledamöter.

Revisorer
Föreningsstämman utser en ordinarie revisor och en revisorssuppleant fram till nästa ordinarie föreningsstämma. 

Valberedning
En valberedning med minst två ledamöter väljs av ordinarie föreningsstämma fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Firmateckning
Föreningens firma tecknas av — förutom styrelsen i dess helhet — föreningens ordförande och kassör var för sig upp till ett belopp om 5 000 SEK och belopp därutöver i förening.

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar samt för upplösning av föreningen krävs beslut med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande föreningsstämmor, varav åtminstone den ena ska vara ordinarie.

Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar tillfalla närstående organisationer med judisk inriktning.